Polityka prywatności dla strony ogrodowypokrowiec.pl

  1. Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy w ramach naszej strony internetowej ogrodowypokrowiec.pl.
  2. Zbieranie danych osobowych Zbieramy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie je nam przekazuje, np. w formularzu kontaktowym lub zamówieniu usługi.
  3. Cel i podstawa przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, przesłanie oferty cenowej lub realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Okres przechowywania danych Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  5. Bezpieczeństwo danych Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych.
  6. Państwa prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected].